به در نگاه میکنم تو هنوز نیامدیُ من دیگر به فتحِ ،شب فکر میکنم که از پنجره ها  به گیسوانم خیره شدند،،،،