تئاتر چتر سفید، به کارگردانیِ حمید گلی،و بازی علی فروتن و حمید گلی دوستان هنرمندم و شانس دیدار با استاد هرمز هدایت و آزاده پور مختار عزیزو افشین سنگچاپ