چقدر خاطره زنده شد، خاطره پدر، خاطره جوونی، خاطره روزگاری که غمی نبود و همه چی عشق بود و عشق بود و عشق بود به برکت وجود پدرامون، دمت گرم رفیق