جسارت داشته باش و زندگی کن...

اما جوری که خودت دوست داری،

نه جوری که دیگران از تو انتظار دارند!

مهم نیست که تا مقصدت می رسی یا نه،

و مهم نیست که تمامِ آرزوهایت محقق می شوند یا نه،

مهم این است که حالِ دلت خوب باشد!

پس تا میتوانی شاد باش و از لحظه لحظه ی زندگی ات لذت ببر ...

و خودت باش؛

خودت حاکم و معیار و قاضیِ کارهای خودت،

خودت همه کاره ی دنیای خودت،

و انگیزه ی آرزوهای خودت...

تو نیاز به تاییدِ هیچکس نداری