آنقدر می‌نشینم به انتظار تا در بگشایی و مرا به بهشتت راه دهی...‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌