مسیحای جوانمرد من ای ترسایِ پیر پیرهن چرکین،هوا بس ناحوانمردانه سرد است

#هنوز #امید #را #انتظار #میکشیم