می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است!

دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدن شان خشنودند...! مونیکا ویتی