شبی‌به‌یاد‌ماندنی‌و پر‌انرژی‌‌در‌کنسرت‌بزرگ‌اقای‌صادقی‌خوش‌قلب .

#16 #مرداد