رفیق با معرفت روزهاى خوب و بدم شک ندارم که ماه پشت ابر نمیمونه و ما هم خیلى زود از شر دلتنگى خلاص میشیم . عکس ها : @nooshinjafari #زود_قضاوت_نکنیم #نوشین_جعفری