و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد آیه ی ۳۶ سوره اسراء . . عکس را دو سال پیش #نوشین_جعفری در تمرین نمایش «حشره» برداشته ... واژه ها تاوان دارن ؛ امروز از نوشین می گوییم فردا شاید از خودمان بگویند ... مراقب باشیم همین .