استاد عزیز و هنرمند نازنین جنابِ کیهانِ کلهر، فرزند برومند و شایسته ى کرماشان، بیستون و دالاهو؛ صمیمانه موفقیت شما در کسب عنوان بهترین هنرمند سال ٢٠١٩ از سوى همایش موسیقى ملل وُمِکس را تبریک مى گویم. شما مایه ى مباهات و سربلندى ما هستید ... تمام ایران به شما افتخار مى کند ...