در دنیای امروز ، فقر آتشی است که خوبیها را می سوزاند ، و ثروت پرده ایست که بدیها را می پوشاند ؛ و چه بی انصافند آنانکه ؛ یکی را می پوشانند به احترام داشته هایش ... و دیگری را می سوزانند به جرم نداشته هایش ...