تنها لبخند بزن و‌ عبور کن...هی! با توام! نمی بینی خدا دوستت دارد؟ تنها لبخند بزن و دعا کن...که خدایی که دوستت دارد، به تو، به ما، به همه ... چشم ِ نیک بین و نگاه ِ سالم، ذهن ِ آگاه و روشن، دهان ِخوش گو و بی ناسزا و دل ِسپید و بی کینه عطا کند... تنها لبخند بزن!... لبخند بزن و لبخند به لب ها بیاور ... آغاز ِ هفته خوش...همه ی ایام به کام... عکس از فرهاد ایرانی.