خیره میشود شد گاهی به چی فکر باید کرد از روی ناچاری!؟