«قلب پیمان»

پست راکه میخواندم با تو گریستم و صدای شکستن قلبت را شنیدم وحال بد تو را درک کردم

دوست جانم گلایه کردی به جا بود

ناراحت شدی به جا بود

تلنگر زدی به جا بود

فریاد زدی به جا بود

ولی همیشه باز هم تکرار میشود

قلبها شکسته میشود

بی حرمتیها گذاشته میشود

چون ما فکر میکنیم رفتنها برای دیگران است

انتهای سینما کجاست

انتهای انسانیت کجاست

دوست جانم

پیمان جانم

میدانم که قلبت شکسته له شده وحال بدی داری چون پدر دوست یار ووووووهر انچه که خود دوست داری صدایش کنی را از دست داده ای

ولی مواظب قلبت باش

دنیا به انسان هایی که قلبشان را از یاد نبرده اند

احتیاج دارد

کنارت نیستم ولی همدردت هستم. خداحافظ سید کمال طبا طبایی خداحافظ