سال سوم بی تو ...

روحت شاد مادرم ...

بی تو هیچی سر جاش نیست تو زندگیِ من ....

روح تمام مادران آسمانی شاد