هدیه بسیار زیبا از دوست عزیزو هنرمندم  آتنا رشیدی. عکس: آرمین احمری