اگه تو منطقه ممنوعه شنا کردى به غرق شدن نگو تقدیر.