بدون حضور خدا جایی نرو به خیالت که به آبادی می‌رسی؟ نه رفیق، چراغی که در سیاهی می‌درخشد چشم گرگ است. هرکجا لرزیدی، از سفر ترسیدی فقط آهسته بگو من خدا را دارم