چو غنچه گر چه فرو بستگیست کار جهان تو همچو باد بهاری گره گشا میباش