حسین پاکدل، مسعود و مهدی عزیز روح مادر بزرگوار تون شاد و تسلیت.