بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی!

مولانا