کم کم یاد میگیری برای هر چیزی اصرار نکنی!

شدنی، میشه

نشدنی، نمیشه

موندنی، میمونه

اومدنی، میاد

رفتنی، میره