با خودم عهد کرده ام شاد باشم؛

بیخیالِ قضاوت ها، حسادت ها، دشمنی ها و کینه ورزی ها.‌..

بیخیالِ مشکلات و نداشته ها

بیخیالِ هرچیز که دلم را می رنجاند

بیخیالِ هرچیز که لبخند را از صورتم می دزد

متمرکز می شوم روی داشته هایم.

به جای دشمنی ها و حسادتها؛

دوستانم را می بینم، و شوقی که برای موفقیت و خوشبختی ام دارند .

به جای مشکلاتم؛

به موفقیت و شادی هایِ پیش رو و پشت سرم چشم می دوزم ،

و میخندم، از تهِ دلم می خندم

من اگر هیچ هم نداشته باشم ، خدایی دارم که برایِ شادی و لبخندِ من ، همه جوره حمایتم می کند

به جایِ همه ، به خدایی تکیه می کنم که بی منت ، روزی ام می دهد و بی منت ، هوایِ بیقراری ام را دارد .

من باخودم عهد کرده ام شاد باشم

و این بزرگترین گامِ موفقیتِ من است ...