اونقد صبر نکن که خیلی دیر بشه ممکنه شانس ت رو برای همیشه از دست بدی!