همدیگر را یافتن هنر نیست... هنر این است که همدیگر را گم نکنیم... آدمهای ساده بی هیچ دلیلی دوست داشتنی هستند... آدم هایی که خودشان هستند و نقش بازی نمی کنند...