گوش میشنود و قلم مینویسد، به امید خبرهای خوب و ایرانی شاد..