اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده ست و گریه کرده اول اینکه شعر تقریبا هیچ ربطی به عکس نداره . دوم اینکه اونموقع اکثر خوشتیپا اینجوری بودن یا حداقل من اینجوری فکر میکردم. بیست سالگی،سال شصت و هشت