گفته اند ابوترابی و من هم از خاک کمترم،پس سلام حضرت پدر! پدرها پناهِ فرزندانشان هستند حتی فرزندان ناخلف! پس نگاه کن به این فرزند ناخلف! مرد شماره یک خدا،شنیده ام غریبانه هایت با چاه و در میان نخلستان بوده است از نامردمی ها...حالا یک چاه،دلتنگی برایت آورده ام و یک نخلستان،زخم! پدرها زخم های فرزندانشان را رفو میکنند،حتی فرزندان ناخلف! تکمله: عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی... #نجف #حرم_مرد_شماره_یک_خدا