حسین آقای پاکدل

مسعود خان و آقامهدی عزیز

درگذشت مادر عزیزتان را به شما و همه بازماندگان تسلیت میگم

روحشان شاد و یادشان گرامی