کاش می شد بنویسم چه نوشتی با چشم کاش می گفت عبارت چه اشارت کردی نادر از هند نبرد، آنچه تو بردی ز دلم که تو مهری و مهاری و مهارت کردی دلم ایران و تو اسکندر تاییس اطوار زدی و سوختی و کشتی و غارت کردی #مهدى_اخوان_ثالث