حسین آقای پاکدل مسعود خان و آقامهدی عزیز درگذشت مادر عزیزتان را به شما و همه بازماندگان تسلیت میگم روحشان شاد و یادشان گرامی