مراسم #کانون حرفه ای رسانه در بزرگداشت روز خبرنگار ،شبی بیاد ماندنی در کنار همکاران رسانه ای کشورم ایران عزیز