به یاد سالروز واقعه مزارشریف.... عکس ها از دوست و همکار عزیزم مهدی دلخواسته