تا چند کنیم عرضه نادانى خویش

بگرفت دل از بى سرو سامانىِ خویش

زنار از این پس به میان خواهم بست

از شرم گناه و از مسلمانى خویش . . حرفِ حساب منسوب به "خیام"