برای خبرنگاران واقعی آنان که کلماتشان قیمت ندارد که بتوان خرید؛ بلکه قدرت دارد تا بتوان به حقیقت رسید. به آنان که واقع نگاری می‌کنند نه منفعت سپاری و به آنان که چشم و‌گوش و‌ دل ما هستند در هر واقعه‌ای، این روز عزیز را به جان، عزیز می‌داریم. بیناتر، شنواتر و ‌پر خون‌تر باشد جان و‌ کلامتان و خدا حفظ کند شما را... هفدهم مرداد ،مبارک و‌،امن باد...همین.