من و آدرین باباش کچلمون کرد رفت به جان جمع ،گفتم :کیوان یه کم کوتاه کن