غم خود را میکاوم

همچنان که مردی خاک را

تا بر گنجی دست یابد

زیرا غم کشور وسیعیست

با خواسته ی بسیار

و مردم بسیار

و خورشیدی که هرگز غروب نمی کند.

بیژن جلالی

از کتاب بازی نور