شاید زندگی در جزئیاته که معنا پیدا می کنه:

یه لیوان چای داغ یه برش کیک

یه هوای دم کرده ی مرداد تابستون یا یه هوای بارونیه مهر پاییز

و......دست از کلیات برداریم جزئی تر نگاه کنیم

شاید زندگی به همین سادگی باشه