گر بریزى بحر را در کوزه اى

چند گنجد؟قسمت یک روزه اى