این دنیا دنیای تعامل است.

هر انچه یافتی، به بهائی یافته ای و هر انچه گم کردی بهائی است بر ان چیزی که دیر یا زود خواهی یافت.

هر سکه ای که دنیا به محبت به کف تو مى گذارد،بهائی دارد که بر روی دیگر ان ثبت شده است.

فریب کسانی راکه مى گویندسکه عشق و محبت فقط یک رو دارد را نخور!

سکه یک رو اصل نیست .