پانى، خسى، الى، حامى

قبل از اجراى همان چهار دقیقه

جاى صابى خالى