داداش گلم ( که هیچوقت جز این صدام نزدی و صدات نزدم ) روزی که علی رفت کمرت شکسست و تنها ماندی در این دنیا ، چون علی هم پسرت بود هم بهترین رفیقت و هم داداشت ، ، دیدارت با علی رو بهت تبریک میگم . وتسلیت به خانواده محترمت که عزیزی چون تو رو از دست دادن براشون داغ بزرگیه ،،، روحت شاد