سید کمال طباطبایی عزیز در کنار علی پسرش آرام گرفت...

سید کمال عزیز همیشه به تو مدیونم و تا ابد در قلب من جا داری  خاطرات سریال قلب یخی و همراهی و همدلی و دلسوزی تو فراموشم نخواهد شد

روحت شاد