روحت شاد و یادت گرامی

 

سید کمال طباطبایی به تازگی فوت کردند.