دو‌کتاب تربیتی برای پدر و‌ مادرها. ترجمه دوست خوبم کبری داور. #قلدری_بسه #حمایت_بسه