از پس نبردی سخت باز میگردم با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی ، اما خنده ات را که رها میشود و پرواز کنان در آسمان مرا میجوید تمامی درهای زندگی را به رویم میگشاید . . #پابلو_نرودا #دنیا_مدنی #شعر #عاشقانه #شاعرانه #شاعر