مادر شهید محمدصادق رضایی به همراه استخوان های فرزندش. زیباترین و تاثیر گذار ترین عکس دنیا. این عکس باید توی اتاق هر رییس جمهوری،هر وزیری هر مدیری ، هرنماینده ای هر استانداری هر فرمانداری هر شهرداری و هرمسؤولی.....نصب بشه تا شایدوجدان کاری و دفاع ازمظلومین و مبارزه با خیانتکاران فراموششون نشودو قدر این مردم و این کشور را بدانند. روح جمیع شهداء شاد.