یک رنگ بمان.. حتی اگر در دنیای "رنگین کمان‌ها" زندگی میکنی..!