خودشیفتگی، شاعری، اسانسور. و من در من در من م. 

بالابر بررر. کیسه دارویی داروی کیسه ای کیس دار. مشکی و خاکستری خاک سرتر. نگاه نگا آه (آسانسور در طبقه منفی یک می ایستد)